Централна отаџбинска управа на седници одржаној 8. марта донела је одлуку о подршци кандидатуре Александра Вучића за председника Републике

Срп­ска ра­ди­кал­на стран­ка углав­ном на из­бо­ри­ма за пред­сед­ни­ка ре­пу­бли­ке има свог кан­ди­да­та. Али смо, ка­да је то би­ло у ин­те­ре­су др­жа­ве и на­ро­да, чи­ни­ли из­у­зет­ке. Ми смо др­жа­во­твор­на стран­ка и зна­мо да на­ци­о­нал­ни ин­те­ре­си не­ка­да зах­те­ва­ју да се од­сту­пи од уста­ље­не прак­се.

Про­це­ни­ли смо да је ва­жно да на на­ред­ним из­бо­ри­ма за пред­сед­ни­ка ре­пу­бли­ке по­др­жи­мо кан­ди­да­ту­ру Алек­сан­дра Ву­чи­ћа. По­бе­да Алек­сан­дра Ву­чи­ћа је ин­те­рес на­ро­да, а то зна­чи и ин­те­рес Срп­ске ра­ди­кал­не стран­ке.

На прет­ход­ним пред­сед­нич­ким из­бо­ри­ма кан­ди­дат Срп­ске ра­ди­кал­не стран­ке др Во­ји­слав Ше­шељ осво­јио је 4,5 про­це­на­та гла­со­ва би­ра­ча. На на­ред­ним би осво­јио ви­ше, мо­жда осам, мо­жда и де­сет по­сто. Али, шта би­смо ти­ме до­би­ли?! Шта би до­би­ла Ср­би­ја?! Ми смо све­сни да у овом мо­мен­ту наш кан­ди­дат не мо­же по­бе­ди­ти на из­бо­ри­ма, али не сме­мо би­ти су­јет­ни, мо­ра­мо и на де­лу по­ка­за­ти да су нам отаџ­би­на и срп­ски на­род пре­чи и дра­жи од стра­нач­ких и лич­них ин­те­ре­са и да ни­ка­да и ни по ко­ју це­ну не­ће­мо слу­жи­ти не­при­ја­тељ­ским си­ла­ма.

Ако би­смо под­ле­гли не­ким лич­ним ин­те­ре­си­ма, су­је­ти или ина­ту, ми би­смо за­пра­во са­мо угро­зи­ли шан­су да Алек­сан­дар Ву­чић по­бе­ди у пр­вом кру­гу, што мо­ра да се де­си.

Све па­три­о­те мо­ра­ју да схва­те да је Ву­чи­ће­ва по­бе­да у пр­вом из­бор­ном кру­гу на­ци­о­нал­ни ин­те­рес. Ка­да се то не би де­си­ло, по­сто­ји ре­ал­на мо­гућ­ност да се за дру­ги из­бор­ни круг мо­би­ли­шу сви ан­ти­срп­ски кру­го­ви, па и они ко­ји се пред­ста­вља­ју као па­три­о­те, а ни­су иму­ни на до­бре нов­ча­не на­гра­де, и да за пред­сед­ни­ка ре­пу­бли­ке бу­де иза­бран про­за­пад­ни кан­ди­дат. Ова­кав сце­на­рио био би по­гу­бан за Ср­би­ју.

Ако би до­шло до дру­гог из­бор­ног кру­га на из­бо­ри­ма за пред­сед­ни­ка ре­пу­бли­ке, мо­гло би се де­си­ти да по­бе­ди кан­ди­дат про­за­пад­не пла­ће­нич­ке опо­зи­ци­је. Та­ква по­бе­да би озбиљ­но угро­зи­ла др­жа­ву. Све оно што је Алек­сан­дар Ву­чић по­сти­гао у за­шти­ти на­ци­о­нал­них ин­те­ре­са, што смо ми не­пре­кид­но по­др­жа­ва­ли јер се по­кла­па са на­шим про­гра­мом, па­ло би у во­ду. Ка­да би до­шло до дру­гог из­бор­ног кру­га, он­да би из­дај­ни­ци уз по­моћ и по­др­шку стра­них слу­жби иза­зва­ли не­ре­де у це­лој Ср­би­ји. Мо­гло би се де­си­ти и да до­ђе до кр­ва­вих об­ра­чу­на, а то ни­ка­ко не сме да се до­зво­ли. Ми срп­ски ра­ди­ка­ли то не­ће­мо до­зво­ли­ти за­то што ће на­ша по­др­шка кан­ди­да­ту­ри Алек­сан­дра Ву­чи­ћа би­ти пре­суд­на за ње­го­ву по­бе­ду у пр­вом из­бор­ном кру­гу.

Алек­сан­дар Ву­чић мо­ра до­би­ти још јед­ну шан­су да на­ста­ви бор­бу за очу­ва­ње Ко­со­ва и Ме­то­хи­је у са­ста­ву Ср­би­је, што ме­се­ци­ма уна­зад по­на­вља, са­да већ у об­ли­ку за­кле­тве.

Мо­ра до­би­ти шан­су да на­ста­ви да по­ма­же Ре­пу­бли­ку Срп­ску и да је са­чу­ва од ин­те­гри­са­ња у је­дин­стве­ну Бо­сну и Хер­це­го­ви­ну. То је до са­да до­бро ра­дио и тре­ба да на­ста­ви.

Алек­сан­дар Ву­чић је по­ка­зао да се искре­но за­ла­же за пра­ва Ср­ба у Цр­ној Го­ри и та­мо по­ма­же на­шем угро­же­ном на­ро­ду. Овај про­цес се не сме за­у­ста­ви­ти.

Да­нас је Срп­ство угро­же­но са свих стра­на и ду­жност сва­ког па­три­о­те је да ста­не у за­шти­ту свог на­ро­да.

Нај­бо­ља за­шти­та срп­ских на­ци­о­нал­них ин­те­ре­са, су­ве­ре­ни­те­та и те­ри­то­ри­јал­ног ин­те­гри­те­та Ср­би­је мо­же се оства­ри­ти по­сле април­ских из­бо­ра ако Алек­сан­дар Ву­чић по­но­во бу­де иза­бран за пред­сед­ни­ка ре­пу­бли­ке и ако се др Во­ји­слав Ше­шељ и Срп­ска ра­ди­кал­на стран­ка вра­те у На­род­ну скуп­шти­ну. То је циљ нас срп­ских ра­ди­ка­ла и за то ће­мо се бо­ри­ти у на­ред­ном пе­ри­о­ду.

Алек­сан­дар Ву­чић се и у спољ­ној по­ли­ти­ци све ви­ше при­бли­жа­ва про­гра­му Срп­ске ра­ди­кал­не стран­ке. То се нај­бо­ље ви­ди у од­но­си­ма са Ру­ском Фе­де­ра­ци­јом и На­род­ном Ре­пу­бли­ком Ки­ном.

Ср­би­ја је одо­ле­ла при­ти­сци­ма Европ­ске уни­је и ни­је уве­ла санк­ци­је Ру­си­ји. Ми то по­себ­но це­ни­мо и све­срд­но по­др­жа­ва­мо вој­ну са­рад­њу са овом при­ја­тељ­ском др­жа­вом. Ру­си и Ср­би су увек би­ли при­ја­те­љи, али су че­сти лич­ни кон­так­ти пред­сед­ни­ка ре­пу­бли­ке Алек­сан­дра Ву­чи­ћа и пред­сед­ни­ка Ру­ске Фе­де­ра­ци­је Вла­ди­ми­ра Пу­ти­на још ви­ше учвр­сти­ли то при­ја­тељ­ство. Алек­сан­дар Ву­чић се од­у­про и ве­ли­ким при­ти­сци­ма ко­је тр­пи из Ва­шинг­то­на и Бри­се­ла, да се по­сле кри­зе у Укра­ји­ни при­дру­жи санк­ци­ја­ма За­па­да пре­ма Ру­си­ји. То за­слу­жу­је на­шу ап­со­лут­ну по­др­шку.

Ми срп­ски ра­ди­ка­ли ми­сли­мо да је Ру­си­ја на­ша си­ла за­штит­ни­ца и да при­ја­тељ­ство са овом брат­ском др­жа­вом и да­ље мо­ра да се про­ду­бљу­је, све до ин­те­гри­са­ња Ср­би­је у Евро­а­зиј­ску уни­ју на че­лу са Ру­ском Фе­де­ра­ци­јом. По­др­жа­ва­ће­мо Алек­сан­дра Ву­чи­ћа на том пу­ту.

Вла­ди­мир Вла­ди­ми­ро­вич Пу­тин је лич­но по­др­жао Алек­сан­дра Ву­чи­ћа и по­же­лео му успех на на­ред­ним пред­сед­нич­ким из­бо­ри­ма. И то нас, као ис­кре­не ру­со­фи­ле, оба­ве­зу­је. На прет­ход­ним из­бо­ри­ма Вла­ди­мир Пу­тин је пред са­ме из­бо­ре по­др­жао Алек­сан­дра Ву­чи­ћа и Срп­ска ра­ди­кал­на стран­ка и наш пред­сед­ник др Во­ји­слав Ше­шељ ни­су кри­ли да ми ни на тим из­бо­ри­ма не би­смо има­ли кан­ди­да­та да смо зна­ли да ће Ву­чић до­би­ти та­ко отво­ре­ну по­др­шку пред­сед­ни­ка Ру­ске Фе­де­ра­ци­је. Би­ло би ли­це­мер­но да то не по­ка­же­мо на пред­сто­је­ћим из­бо­ри­ма.

И На­род­на Ре­пу­бли­ка Ки­на је тра­ди­ци­о­нал­но при­ја­тељ­ска др­жа­ва Ср­би­ји и срп­ском на­ро­ду. Алек­сан­дар Ву­чић је зна­чај­но до­при­нео про­ду­бљи­ва­њу при­ја­тељ­ства из­ме­ђу две др­жа­ве. Ки­на нам је спа­си­ла „Же­ле­за­ру Сме­де­ре­во” и РТБ „Бор” и са­мо не­до­бро­на­мер­ни ко­ји во­де кам­па­њу про­тив На­род­не Ре­пу­бли­ке Ки­не то не­ги­ра­ју. Да­нас у Ср­би­ји гра­де мно­ге ки­не­ске ком­па­ни­је и зна­чај­но до­при­но­се еко­ном­ском на­прет­ку на­ше зе­мље. Оба­ве­за нам је да по­др­жи­мо Алек­сан­дра Ву­чи­ћа у ја­ча­њу че­лич­ног при­ја­тељ­ства са Ки­ном ко­је је оства­рио као пред­сед­ник ре­пу­бли­ке.

С дру­ге стра­не, све­до­ци смо сва­ко­днев­них на­ср­та­ја на Ср­би­ју од стра­не ра­зних пла­ће­нич­ких па­ри­ја и по­кре­та. Очи­глед­но је да за­пад по­ку­ша­ва да на­ђе кан­ди­да­та ко­ји би на на­ред­ним из­бо­ри­ма мо­гао да по­бе­ди Алек­сан­дра Ву­чи­ћа, или бар да до­ђе до дру­гог из­бор­ног кру­га, што би мо­гло до­ве­сти до то­га да еко­ло­шка ма­фи­ја от­ме власт и Ср­би­ју од­ве­де у су­но­врат.

Ис­ку­ства са вла­сти­ма од 2000. го­ди­не нас упо­зо­ра­ва­ју да мо­ра­мо учи­ни­ти све да се тај олош ни­ка­да ви­ше не вра­ти на власт. Ми се да­нас су­о­ча­ва­мо са пра­вом еко­ло­шком ма­фи­јом. По­сто­ји тре­нут­но 947 ра­зних еко­ло­шких не­вла­ди­них ор­га­ни­за­ци­ја, а ви­ше од 400 их се фи­нан­си­ра из ино­стран­ства. Њи­хов план је да се Алек­сан­дар Ву­чић сру­ши с вла­сти и да до­ђе до ха­о­са из ко­јег би про­фи­ти­ра­ли са­мо пла­ће­ни­ци и из­дај­ни­ци.

Ми то не сме­мо до­зво­ли­ти, не сме­мо под­ле­ћи при­ча­ма да ми срп­ски ра­ди­ка­ли као по­др­жа­ва­мо Алек­сан­дра Ву­чи­ће из не­ких при­зем­них раз­ло­га, ко­је по­ку­ша­ва­ју да на­мет­ну не­при­ја­те­љи Ср­би­је, као и они ко­ји то мо­жда ни­су, али не­ма­ју по­ли­тич­ког слу­ха за про­бле­ме ко­ји су се над­ви­ли над Ср­би­јом.

На­ша по­др­шка Алек­сан­дру Ву­чи­ћу на пред­сед­нич­ким из­бо­ри­ма у ства­ри је по­др­шка очу­ва­њу Ср­би­је и за­шти­ти на­ци­о­нал­них ин­те­ре­са. Све­сни смо свих ње­го­вих ма­на, по­го­то­во ма­на ње­го­вих нај­бли­жих са­рад­ни­ка, али мо­ра­мо пре­ћи пре­ко све­га за­рад ње­го­вих ис­кре­них за­ла­га­ња за на­ци­о­нал­не ин­те­ре­се. Ми ни­ка­да ни­смо кри­ли да су они ко­ји су би­ли власт пре Ву­чи­ћа и ови ко­ји би хте­ли да му пре­от­му власт не­у­по­ре­ди­во ло­ши­је ре­ше­ње. И ка­да смо то го­во­ри­ли, при­го­ва­ра­ли су нам да шти­ти­мо Ву­чи­ћа. Ми са­мо шти­ти­мо срп­ске на­ци­о­нал­не ин­те­ре­се и, као и увек ка­да је то би­ло у ин­те­ре­су др­жа­ве, по­ка­зу­је­мо по­ли­тич­ку зре­лост и др­жа­во­твор­ност.

Нај­бо­ље за Ср­би­ју у овим по­ли­тич­ким окол­но­сти­ма је­сте да Алек­сан­дар Ву­чић по­бе­ди на пред­сед­нич­ким из­бо­ри­ма у пр­вом из­бор­ном кру­гу и да се др Во­ји­слав Ше­шељ са по­сла­нич­ком гру­пом вра­ти у На­род­ну скуп­шти­ну. То је нај­бо­ље за Ср­би­ју и за пар­ла­мен­тар­ну де­мо­кра­ти­ју. Спа­со­но­сно ре­ше­ње за Ср­би­ју је да Алек­сан­дар Ву­чић бу­де пред­сед­ник ре­пу­бли­ке, а др Во­ји­слав Ше­шељ пред­сед­ник Вла­де. То је до­бит­на ком­би­на­ци­ја за на­ста­вак раз­во­ја Ср­би­је и очу­ва­ње те­ри­то­ри­јал­ног ин­те­гри­те­та и су­ве­ре­ни­те­та на­ше др­жа­ве.

Срп­ска ра­ди­кал­на стран­ка по­зи­ва истин­ске па­три­от­ске сна­ге да по­ти­сну лич­не ани­мо­зи­те­те и да за­рад на­ци­о­нал­них ин­те­ре­са по­др­же став срп­ских ра­ди­ка­ла да би­смо спре­чи­ли пре­у­зи­ма­ње вла­сти од стра­не пла­ће­нич­ких не­при­ја­тељ­ских ор­га­ни­за­ци­ја и по­је­ди­на­ца.

Председник Српске радикалне странке

 

Др Војислав Шешељ

Коментари

0 КОМЕНТАРА

ТВОЈ КОМЕНТАР

ВИДЕО СНИМЦИ

ТВИТЕР

ИНСТАГРАМ