СРС :: За корак испред

Урадићемо

 

– План­ски ће­мо из­гра­ди­ти ми­ни ин­ду­стриј­ску зо­ну са свом пра­те­ћом ин­фра­струк­ту­ром (во­до­вод­на и ка­на­ли­за­ци­о­на мре­жа, стру­ја, гас)

– По­мо­ћи­ ће­мо по­ср­ну­лој аран­ђе­ло­вач­кој при­вре­ди у скла­ду са за­кон­ским овла­шће­њи­ма

– Омо­гу­ћи­ће­мо свим по­тен­ци­јал­ним ин­ве­сти­то­ри­ма ко­ји су по­ште­но сте­кли свој но­вац да ин­ве­сти­ра­ју у из­град­њу про­из­вод­них ка­па­ци­те­та и ту­ри­стич­ких обје­ка­та

– За­ла­га­ће­мо се за раз­вој ко­о­пе­ра­ти­ва ( пољопривредних предузећа која су у државно-приватном власништву а слична су регионалним пољопривредним задругама и она  ће от­ку­пљи­ва­ти по­љо­при­вред­не про­из­во­де)

– Ви­ше­стру­ко ће­мо по­ве­ћа­ти сред­ства у буџе­ту за аграр­ни фонд

– По­кре­ну­ће­мо про­је­кат из­град­ње оби­ла­зни­це у са­рад­њи са ми­ни­стар­стви­ма

– За­ме­ни­ће­мо до­тра­ја­лу сто­ла­ри­ју у шко­ла­ма:

1. „Ми­лош Обре­но­вић“ – Вр­би­ца

2. „Слав­ко По­по­вић“ –  МЗ Да­ро­са­ва

3. „Ду­шан  Ра­до­њић“ – МЗ Ба­ња

4. „Љу­бо­мир Не­на­до­вић“ – МЗ Ра­ни­ло­вић

– Отво­ри­ће­мо но­во­и­згра­ђе­ни вр­тић код  шко­ле „Све­ти Са­ва“

– За­вр­ши­ће­мо ре­но­ви­ра­ње и опре­ма­ње ку­хи­ње у де­чи­јем вр­ти­ћу „Ду­га“

– Ре­кон­стру­и­са­ће­мо фи­скул­тур­ну са­лу код Еко­ном­ске и Тех­нич­ке шко­ле

– Ре­кон­стру­и­са­ће­мо кров на Ви­со­кој тех­но­ло­шкој шко­ли стру­ков­них сту­ди­ја

– Обез­бе­ди­ће­мо да сва­ка школ­ска уста­но­ва има но­ве ђач­ке клу­пе и сто­ли­це и са­вре­ме­не ка­би­не­те за на­ста­ву, а уна­пре­ди­ће­мо и рад му­зич­ке шко­ле

– Обез­бе­ди­ће­мо сред­ства у бу­џе­ту за уса­вр­ша­ва­ње вас­пи­та­ча, учи­те­ља, на­став­ни­ка и про­фе­со­ра, a умрeжа­ва­ње шко­ла ће­мо спро­ве­сти на нај­бољи на­чин

– Ис­ко­ре­ни­ће­мо по­ро­ке из дво­ри­шта школ­ских уста­но­ва, а де­ци обез­бе­ди­ти пот­пу­ну за­шти­ту

– Усво­ји­ће­мо Ге­на­рал­ни ур­ба­ни­стич­ки план Аран­ђе­ло­вац 2026, ко­ји смо у са­рад­њи са гра­ђа­ни­ма из­ра­ди­ли а пројекат реконструкције улице Кнеза Павла ћемо реализовати

– Ре­а­ли­зо­ва­ће­мо про­је­кат из­град­ње фа­бри­ке пи­ја­ће во­де (реконструкција фил­тер-ста­ни­це)

– На­ста­ви­ће­мо план­ско уре­ђе­ње пар­ка Бу­ко­вич­ке ба­ње и тротоара

– По­бољ­ша­ће­мо са­о­бра­ћај­ну сиг­на­ли­за­ци­ју, а по­ста­ви­ће­мо и ту­ри­стич­ке ин­фор­ма­тив­не та­бле

– План­ски ће­мо, у са­рад­њи са ин­ве­сти­то­ри­ма, из­гра­ди­ти  Ту­ри­стич­ко-спорт­ско-по­слов­ни цен­тар код ста­ди­о­на ФК Шу­ма­ди­ја

– Уна­пре­ди­ће­мо раз­вој школ­ског спор­та и на­ста­ви­ће­мо да ула­же­мо у вр­хун­ске спор­ти­сте

– За­ме­ни­ће­мо до­тра­ја­ле фо­те­ље у дво­ра­ни „Парк“ а обезбедићемо и адекватан простор за бибљотеку

– Из­гра­ди­ће­мо му­зеј па­ле­о­ли­та и ге­о­на­сле­ђа на ком­плек­су код Ри­со­вач­ке пе­ћи­не

– За­вр­ши­ће­мо ра­до­ве на са­ни­тар­ној де­по­ни­ји и ре­ши­ће­мо про­блем пре­ра­де от­па­да, а из­ра­ди­ће­мо ло­кал­ни еко­ло­шки ак­ци­о­ни план

– На­ста­ви­ће­мо ре­но­ви­ра­ње се­о­ских ам­бу­лан­ти

– У окви­ри­ма за­ко­на, за­ла­га­ће­мо се за очу­ва­ње сва­ког рад­ног ме­ста и отва­ра­ње но­вих

– На­ста­ви­ће­мо да по­ма­же­мо со­ци­јал­ни нај­у­гро­же­ни­јим сло­је­ви­ма ста­нов­ни­штва

– Бри­ну­ће­мо о де­ци и пен­зи­о­не­ри­ма

 

 

Коментари

0 КОМЕНТАРА

ТВОЈ КОМЕНТАР

ВИДЕО СНИМЦИ

ТВИТЕР

ИНСТАГРАМ