SRS :: Za korak ispred

Uradićemo

 

– Plan­ski će­mo iz­gra­di­ti mi­ni in­du­strij­sku zo­nu sa svom pra­te­ćom in­fra­struk­tu­rom (vo­do­vod­na i ka­na­li­za­ci­o­na mre­ža, stru­ja, gas)

– Po­mo­ći­ će­mo po­sr­nu­loj aran­đe­lo­vač­koj pri­vre­di u skla­du sa za­kon­skim ovla­šće­nji­ma

– Omo­gu­ći­će­mo svim po­ten­ci­jal­nim in­ve­sti­to­ri­ma ko­ji su po­šte­no ste­kli svoj no­vac da in­ve­sti­ra­ju u iz­grad­nju pro­iz­vod­nih ka­pa­ci­te­ta i tu­ri­stič­kih obje­ka­ta

– Za­la­ga­će­mo se za raz­voj ko­o­pe­ra­ti­va ( poljoprivrednih preduzeća koja su u državno-privatnom vlasništvu a slična su regionalnim poljoprivrednim zadrugama i ona  će ot­ku­plji­va­ti po­ljo­pri­vred­ne pro­iz­vo­de)

– Vi­še­stru­ko će­mo po­ve­ća­ti sred­stva u budže­tu za agrar­ni fond

– Po­kre­nu­će­mo pro­je­kat iz­grad­nje obi­la­zni­ce u sa­rad­nji sa mi­ni­star­stvi­ma

– Za­me­ni­će­mo do­tra­ja­lu sto­la­ri­ju u ško­la­ma:

1. „Mi­loš Obre­no­vić“ – Vr­bi­ca

2. „Slav­ko Po­po­vić“ –  MZ Da­ro­sa­va

3. „Du­šan  Ra­do­njić“ – MZ Ba­nja

4. „Lju­bo­mir Ne­na­do­vić“ – MZ Ra­ni­lo­vić

– Otvo­ri­će­mo no­vo­i­zgra­đe­ni vr­tić kod  ško­le „Sve­ti Sa­va“

– Za­vr­ši­će­mo re­no­vi­ra­nje i opre­ma­nje ku­hi­nje u de­či­jem vr­ti­ću „Du­ga“

– Re­kon­stru­i­sa­će­mo fi­skul­tur­nu sa­lu kod Eko­nom­ske i Teh­nič­ke ško­le

– Re­kon­stru­i­sa­će­mo krov na Vi­so­koj teh­no­lo­škoj ško­li stru­kov­nih stu­di­ja

– Obez­be­di­će­mo da sva­ka škol­ska usta­no­va ima no­ve đač­ke klu­pe i sto­li­ce i sa­vre­me­ne ka­bi­ne­te za na­sta­vu, a una­pre­di­će­mo i rad mu­zič­ke ško­le

– Obez­be­di­će­mo sred­stva u bu­dže­tu za usa­vr­ša­va­nje vas­pi­ta­ča, uči­te­lja, na­stav­ni­ka i pro­fe­so­ra, a umreža­va­nje ško­la će­mo spro­ve­sti na naj­bolji na­čin

– Is­ko­re­ni­će­mo po­ro­ke iz dvo­ri­šta škol­skih usta­no­va, a de­ci obez­be­di­ti pot­pu­nu za­šti­tu

– Usvo­ji­će­mo Ge­na­ral­ni ur­ba­ni­stič­ki plan Aran­đe­lo­vac 2026, ko­ji smo u sa­rad­nji sa gra­đa­ni­ma iz­ra­di­li a projekat rekonstrukcije ulice Kneza Pavla ćemo realizovati

– Re­a­li­zo­va­će­mo pro­je­kat iz­grad­nje fa­bri­ke pi­ja­će vo­de (rekonstrukcija fil­ter-sta­ni­ce)

– Na­sta­vi­će­mo plan­sko ure­đe­nje par­ka Bu­ko­vič­ke ba­nje i trotoara

– Po­bolj­ša­će­mo sa­o­bra­ćaj­nu sig­na­li­za­ci­ju, a po­sta­vi­će­mo i tu­ri­stič­ke in­for­ma­tiv­ne ta­ble

– Plan­ski će­mo, u sa­rad­nji sa in­ve­sti­to­ri­ma, iz­gra­di­ti  Tu­ri­stič­ko-sport­sko-po­slov­ni cen­tar kod sta­di­o­na FK Šu­ma­di­ja

– Una­pre­di­će­mo raz­voj škol­skog spor­ta i na­sta­vi­će­mo da ula­že­mo u vr­hun­ske spor­ti­ste

– Za­me­ni­će­mo do­tra­ja­le fo­te­lje u dvo­ra­ni „Park“ a obezbedićemo i adekvatan prostor za bibljoteku

– Iz­gra­di­će­mo mu­zej pa­le­o­li­ta i ge­o­na­sle­đa na kom­plek­su kod Ri­so­vač­ke pe­ći­ne

– Za­vr­ši­će­mo ra­do­ve na sa­ni­tar­noj de­po­ni­ji i re­ši­će­mo pro­blem pre­ra­de ot­pa­da, a iz­ra­di­će­mo lo­kal­ni eko­lo­ški ak­ci­o­ni plan

– Na­sta­vi­će­mo re­no­vi­ra­nje se­o­skih am­bu­lan­ti

– U okvi­ri­ma za­ko­na, za­la­ga­će­mo se za oču­va­nje sva­kog rad­nog me­sta i otva­ra­nje no­vih

– Na­sta­vi­će­mo da po­ma­že­mo so­ci­jal­ni naj­u­gro­že­ni­jim slo­je­vi­ma sta­nov­ni­štva

– Bri­nu­će­mo o de­ci i pen­zi­o­ne­ri­ma

 

 

Komentari

0 KOMENTARA

TVOJ KOMENTAR

VIDEO SNIMCI

TVITER

INSTAGRAM