CENTRALNI STRANAČKI ORGANI

Srpska radikalna stranka ima dve vrste organa: organi koji deluju na celokupnoj teritoriji Stranke - Centralni stranački organi i organi koji deluju na dređenom delu teritorije, tzv. teritorijalni organi.

Organi Srpske radikalne stranke koji deluju na celokupnoj teritoriji jesu: Otadžbinski kongres, Centralna otadžbinska uprava, Predsednik, pet potpredsednika, Generalni sekretar, Predsednički kolegijum, Statutarna komisija i Nadzorni odbor.

Teritorijalni organi: Izvršni odbori, okružni odbori, opštinski odbori i mesni odbori.

 

Otadžbinski kongres

Najviši organ Srpske radikalne stranke je Otadžbinski kongres.

Redovno održavanje Kongresa je jednom u 4 godine.

Kongres čine delegati po funkciji i delegati birani na opštinskim odborima.

Delegate po funkciji čine članovi Centralne otadžbinske uprave, predsednik Stranke, članovi izvršnih odbora, članovi Statutarne komisije, članovi Nadzornog odbora, svi poslanici, predsednici opštinskih odbora, svi ministri i predsednici opština koji su članovi Stranke.

Svaki opštinski odbor bira po dva delegata i još po jednog po paritetu koji im propiše Izvršni odbor.

Delegati Kongresa biraju predsednika Stranke, članove Centralne otadžbinske uprave, članove Statutarne komisije i članove Nadzornog odbora.

 

Održani Kongresi Stranke

Prvi otadžbinski kongres Srpske radikalne stranke održan je 23. januara 1990. godine u Batajnici.

Drugi otadžbinski kongres predstavlja zajednička sednica Skupštine Srpskog četničkog pokreta i većine mesnih odbora Narodne radikalne stranke, održana 23. februara 1991. godine u Kragujevcu, na kojoj je proglašeno ujedinjenje u Srpsku radikalnu stranku.

Treći otadžbinski kongres održan je u Beogradu 30. januara 1994. godine i organizaciono je objedinio srpske radikale svih srpskih zemalja.

Četvrti otadžbinski kongres održan je u Beogradu 18. maja 1996. godine, i na njemu je usvojen novi Program i Statut srpskih radikala.

Na Petom otadžbinskom kongresu održanom 23. januara 2000. godine usvojene su izmene i dopune Statuta srpskih radikala.

Šesti otadžbinski kongres održan je 23. februara 2003. godine pred dobrovoljni odlazak prof. dr Vojislava Šešelja u Hag.

Sedmi otadžbinski kongres održan je 8. oktobra 2006. godine.

Osmi otadžbinski kongres održan je 19. septembra 2010. godine u Sava centru, kada su svim stranačkim organima produženi mandati do povratka prof. dr Vojislava Šešelja iz Haga.

Deveti otadžbinski kongres održan je 30. maja 2015. godine u dvorani Doma sindikata.

Deseti otadžbinski kongres održan je 4. maja 2019. godine u Hrtkovcima.

 

Centralna otadžbinska uprava

Centralna otadžbinska uprava (dalje, samo: Uprava) je najviši organ odlučivanja u Stranci između dvaju zasedanja Kongresa.

Upravu Stranke čini sto dvadeset jedan član koje bira Kongres na mandatni period od četiri godine.

Predsednik Stranke je ujedno i predsednik Uprave. Predsednik Uprave saziva sednice i rukovodi radom Uprave.

Uprava Stranke na predlog Predsednika bira i razrešava zamenika predsednika, pet potpredsednika i Generalnog sekretara.

VIDEO SNIMCI

TVITER

INSTAGRAM