Maj–jun 2000.

003
Maj–jun 2000.

SADRŽAJ:
prof. dr Slobodan Komazec: REFORMA PRIVREDNOG I FINANSIJSKOG SISTEMA – NUŽNOSTI I DOMET
prof. dr Žarko Ristić: REFORMA FISKALNOG SISTEMA U FUNKCIJI STABILIZACIJE I RASTA
prof. dr Bogdan Ilić: TRANSFORMACIJA VLASNIŠTVA I REFORMA PRIVREDNOG SISTEMA
prof. dr Blagoje Babić: PREDUSLOVI ZA REFORMU FINANSIJSKOG SISTEMA
prof. dr Časlav Petrović: PRIVREDNA REFORMA KAO OSNOV EFIKASNOSTI PREDUZEĆA
prof. dr Milan Bačević: NAUKA U FUNKCIJI REFORME PRIVREDNOG SISTEMA
prof. dr Slobodan Anđelković: VLASNIČKO I TRŽIŠNO PRESTRUKTUIRANjE PREDUZEĆA
dr Zoran Avramović: GRANICE MEŠANjA POLITIČKE VLASTI U PRIVREDNE ODNOSE
prof. dr Vojislav Šešelj: AKTUELNE KONTROVERZE PRIVATIZACIJE U SRBIJI
prof. dr Momčilo Isić: AGROTEHNIČKA ZAOSTALOST POLjOPRIVREDE U SRBIJI IZMEĐU DVA SVETSKA RATA
dr Branko Nadoveza: RADIKALI I MASONERIJA
mr Ljiljana Stošić: O POKUŠAJIMA UVOĐENjA RUSKE PERESTROJKE KOD SRBA U PRVOJ POLOVINI 17. VEKA
mr Nenad Ž. Petrović: ATENTATI NA KRALjA MILANA OBRENOVIĆA I POSTUPCI VLADE PREMA OPOZICIONOJ ŠTAMPI
Vladan Jovanović: SKOPSKA GIMNAZIJA U PRVIM POSLERATNIM GODINAMA (1918–1925)
prof. dr Milan Škulić: TERORISTIČKI KARAKTER NATO AGRESIJE NA JUGOSLAVIJU
prof. dr Radmila Danić: PRIMENA TEHNIČKIH SREDSTAVA PRILIKOM ISPITA OKRIVLjENOG
prof. dr Zagorka Jekić: UČEŠĆE SUDIJA POROTNIKA U KRIVIČNOM POSTUPKU
prof. dr Milenko Kreća: O "AUTOMATSKOJ SUKCESIJI" MEĐUNARODNIH UGOVORA
dr Aleksandar Jakšić: SUKOB ZAKONA I SUKCESIJA DRŽAVA
Dejan B. Đurđević: NASLEDNOPRAVNI POLOŽAJ SUPRUŽNIKA U PRVOM NASLEDNOM REDU
prof. dr Ivan Kolarić: SVETOSAVSKA ETIKA
dr Gordana Paunović: EROZIJA MORALA I INTERPERSONALNI ODNOSI
prof. dr Žarko Ristić: JAVNA POTROŠNjA, PORESKA POLITIKA I FISKALNA REFORMA
prof. dr Slobodan Anđelković: TRANZICIONI IZAZOVI I DOMETI TRANSFORMACIONIH PROCESA U USLOVIMA EKONOMSKE BLOKADE
dr Milenko Dželetović: DEVIZNI KURS U JUGOSLOVENSKOJ PRIVREDI
prof. dr Nikola Kostić: KAKO PREVLADATI GRAĐANSKI PRAGMATIZAM I OTVORITI PERSPEKTIVU ISTINSKOG HUMANIZMA
dr Zoran Avramović: SRBIJA U DNEVNIM NOVINAMA TOKOM 1999. GODINE
prof. dr Miodrag Ranković:
prof. dr Slobodan Panov: POPULACIONA POLITIKA DANAS, POJAM I ZNAČAJ
prof. dr Andrija Stojković: JUGOSLOVENSKI FILOZOF AKADEMIK DUŠAN NEDELjKOVIĆ (1899–1984)
prof. dr Vojislav Šešelj: SRPSKA EMIGRACIJA – EMIGRANTSKI OPUS PROFESORA LAZE M. KOSTIĆA
dr Dragoljub Petrović: KOSOVO I ALBANSKO PITANjE NA BALKANU
prof. dr Vojislav Šešelj: UNIVERZITETSKI PROFESOR STEVAN LILIĆ KAO PODLI I PRLjAVI PLAGIJATOR
prof. dr Ivan Kolarić: UČESTVUJEM, DAKLE POSTOJIM
dr Branko Nadoveza: SRPSKI DUHOVNI PROSTOR
prof. dr Snežana Petrović: FINANSIRANjE POLITIČKIH PARTIJA
dr Zoran Avramović: SOCIOLOGIJA U SUSRETU SA BUDUĆNOŠĆU SVETA
prof. dr Milan Vanku: NATO AGRESIJA I GENOCID NAD SAVEZNOM REPUBLIKOM JUGOSLAVIJOM
prof. dr Radmilo Marojević: SRPSKE TEME IZ CRNOGORSKOG UGLA


Godina izdanja: 2000.

VIDEO SNIMCI

TVITER

INSTAGRAM