Centralna otadžbinska uprava na sednici održanoj 8. marta donela je odluku o podršci kandidature Aleksandra Vučića za predsednika Republike

Srp­ska ra­di­kal­na stran­ka uglav­nom na iz­bo­ri­ma za pred­sed­ni­ka re­pu­bli­ke ima svog kan­di­da­ta. Ali smo, ka­da je to bi­lo u in­te­re­su dr­ža­ve i na­ro­da, či­ni­li iz­u­zet­ke. Mi smo dr­ža­vo­tvor­na stran­ka i zna­mo da na­ci­o­nal­ni in­te­re­si ne­ka­da zah­te­va­ju da se od­stu­pi od usta­lje­ne prak­se.

Pro­ce­ni­li smo da je va­žno da na na­red­nim iz­bo­ri­ma za pred­sed­ni­ka re­pu­bli­ke po­dr­ži­mo kan­di­da­tu­ru Alek­san­dra Vu­či­ća. Po­be­da Alek­san­dra Vu­či­ća je in­te­res na­ro­da, a to zna­či i in­te­res Srp­ske ra­di­kal­ne stran­ke.

Na pret­hod­nim pred­sed­nič­kim iz­bo­ri­ma kan­di­dat Srp­ske ra­di­kal­ne stran­ke dr Vo­ji­slav Še­šelj osvo­jio je 4,5 pro­ce­na­ta gla­so­va bi­ra­ča. Na na­red­nim bi osvo­jio vi­še, mo­žda osam, mo­žda i de­set po­sto. Ali, šta bi­smo ti­me do­bi­li?! Šta bi do­bi­la Sr­bi­ja?! Mi smo sve­sni da u ovom mo­men­tu naš kan­di­dat ne mo­že po­be­di­ti na iz­bo­ri­ma, ali ne sme­mo bi­ti su­jet­ni, mo­ra­mo i na de­lu po­ka­za­ti da su nam otadž­bi­na i srp­ski na­rod pre­či i dra­ži od stra­nač­kih i lič­nih in­te­re­sa i da ni­ka­da i ni po ko­ju ce­nu ne­će­mo slu­ži­ti ne­pri­ja­telj­skim si­la­ma.

Ako bi­smo pod­le­gli ne­kim lič­nim in­te­re­si­ma, su­je­ti ili ina­tu, mi bi­smo za­pra­vo sa­mo ugro­zi­li šan­su da Alek­san­dar Vu­čić po­be­di u pr­vom kru­gu, što mo­ra da se de­si.

Sve pa­tri­o­te mo­ra­ju da shva­te da je Vu­či­će­va po­be­da u pr­vom iz­bor­nom kru­gu na­ci­o­nal­ni in­te­res. Ka­da se to ne bi de­si­lo, po­sto­ji re­al­na mo­guć­nost da se za dru­gi iz­bor­ni krug mo­bi­li­šu svi an­ti­srp­ski kru­go­vi, pa i oni ko­ji se pred­sta­vlja­ju kao pa­tri­o­te, a ni­su imu­ni na do­bre nov­ča­ne na­gra­de, i da za pred­sed­ni­ka re­pu­bli­ke bu­de iza­bran pro­za­pad­ni kan­di­dat. Ova­kav sce­na­rio bio bi po­gu­ban za Sr­bi­ju.

Ako bi do­šlo do dru­gog iz­bor­nog kru­ga na iz­bo­ri­ma za pred­sed­ni­ka re­pu­bli­ke, mo­glo bi se de­si­ti da po­be­di kan­di­dat pro­za­pad­ne pla­će­nič­ke opo­zi­ci­je. Ta­kva po­be­da bi ozbilj­no ugro­zi­la dr­ža­vu. Sve ono što je Alek­san­dar Vu­čić po­sti­gao u za­šti­ti na­ci­o­nal­nih in­te­re­sa, što smo mi ne­pre­kid­no po­dr­ža­va­li jer se po­kla­pa sa na­šim pro­gra­mom, pa­lo bi u vo­du. Ka­da bi do­šlo do dru­gog iz­bor­nog kru­ga, on­da bi iz­daj­ni­ci uz po­moć i po­dr­šku stra­nih slu­žbi iza­zva­li ne­re­de u ce­loj Sr­bi­ji. Mo­glo bi se de­si­ti i da do­đe do kr­va­vih ob­ra­ču­na, a to ni­ka­ko ne sme da se do­zvo­li. Mi srp­ski ra­di­ka­li to ne­će­mo do­zvo­li­ti za­to što će na­ša po­dr­ška kan­di­da­tu­ri Alek­san­dra Vu­či­ća bi­ti pre­sud­na za nje­go­vu po­be­du u pr­vom iz­bor­nom kru­gu.

Alek­san­dar Vu­čić mo­ra do­bi­ti još jed­nu šan­su da na­sta­vi bor­bu za oču­va­nje Ko­so­va i Me­to­hi­je u sa­sta­vu Sr­bi­je, što me­se­ci­ma una­zad po­na­vlja, sa­da već u ob­li­ku za­kle­tve.

Mo­ra do­bi­ti šan­su da na­sta­vi da po­ma­že Re­pu­bli­ku Srp­sku i da je sa­ču­va od in­te­gri­sa­nja u je­din­stve­nu Bo­snu i Her­ce­go­vi­nu. To je do sa­da do­bro ra­dio i tre­ba da na­sta­vi.

Alek­san­dar Vu­čić je po­ka­zao da se iskre­no za­la­že za pra­va Sr­ba u Cr­noj Go­ri i ta­mo po­ma­že na­šem ugro­že­nom na­ro­du. Ovaj pro­ces se ne sme za­u­sta­vi­ti.

Da­nas je Srp­stvo ugro­že­no sa svih stra­na i du­žnost sva­kog pa­tri­o­te je da sta­ne u za­šti­tu svog na­ro­da.

Naj­bo­lja za­šti­ta srp­skih na­ci­o­nal­nih in­te­re­sa, su­ve­re­ni­te­ta i te­ri­to­ri­jal­nog in­te­gri­te­ta Sr­bi­je mo­že se ostva­ri­ti po­sle april­skih iz­bo­ra ako Alek­san­dar Vu­čić po­no­vo bu­de iza­bran za pred­sed­ni­ka re­pu­bli­ke i ako se dr Vo­ji­slav Še­šelj i Srp­ska ra­di­kal­na stran­ka vra­te u Na­rod­nu skup­šti­nu. To je cilj nas srp­skih ra­di­ka­la i za to će­mo se bo­ri­ti u na­red­nom pe­ri­o­du.

Alek­san­dar Vu­čić se i u spolj­noj po­li­ti­ci sve vi­še pri­bli­ža­va pro­gra­mu Srp­ske ra­di­kal­ne stran­ke. To se naj­bo­lje vi­di u od­no­si­ma sa Ru­skom Fe­de­ra­ci­jom i Na­rod­nom Re­pu­bli­kom Ki­nom.

Sr­bi­ja je odo­le­la pri­ti­sci­ma Evrop­ske uni­je i ni­je uve­la sank­ci­je Ru­si­ji. Mi to po­seb­no ce­ni­mo i sve­srd­no po­dr­ža­va­mo voj­nu sa­rad­nju sa ovom pri­ja­telj­skom dr­ža­vom. Ru­si i Sr­bi su uvek bi­li pri­ja­te­lji, ali su če­sti lič­ni kon­tak­ti pred­sed­ni­ka re­pu­bli­ke Alek­san­dra Vu­či­ća i pred­sed­ni­ka Ru­ske Fe­de­ra­ci­je Vla­di­mi­ra Pu­ti­na još vi­še učvr­sti­li to pri­ja­telj­stvo. Alek­san­dar Vu­čić se od­u­pro i ve­li­kim pri­ti­sci­ma ko­je tr­pi iz Va­šing­to­na i Bri­se­la, da se po­sle kri­ze u Ukra­ji­ni pri­dru­ži sank­ci­ja­ma Za­pa­da pre­ma Ru­si­ji. To za­slu­žu­je na­šu ap­so­lut­nu po­dr­šku.

Mi srp­ski ra­di­ka­li mi­sli­mo da je Ru­si­ja na­ša si­la za­štit­ni­ca i da pri­ja­telj­stvo sa ovom brat­skom dr­ža­vom i da­lje mo­ra da se pro­du­blju­je, sve do in­te­gri­sa­nja Sr­bi­je u Evro­a­zij­sku uni­ju na če­lu sa Ru­skom Fe­de­ra­ci­jom. Po­dr­ža­va­će­mo Alek­san­dra Vu­či­ća na tom pu­tu.

Vla­di­mir Vla­di­mi­ro­vič Pu­tin je lič­no po­dr­žao Alek­san­dra Vu­či­ća i po­že­leo mu uspeh na na­red­nim pred­sed­nič­kim iz­bo­ri­ma. I to nas, kao is­kre­ne ru­so­fi­le, oba­ve­zu­je. Na pret­hod­nim iz­bo­ri­ma Vla­di­mir Pu­tin je pred sa­me iz­bo­re po­dr­žao Alek­san­dra Vu­či­ća i Srp­ska ra­di­kal­na stran­ka i naš pred­sed­nik dr Vo­ji­slav Še­šelj ni­su kri­li da mi ni na tim iz­bo­ri­ma ne bi­smo ima­li kan­di­da­ta da smo zna­li da će Vu­čić do­bi­ti ta­ko otvo­re­nu po­dr­šku pred­sed­ni­ka Ru­ske Fe­de­ra­ci­je. Bi­lo bi li­ce­mer­no da to ne po­ka­že­mo na pred­sto­je­ćim iz­bo­ri­ma.

I Na­rod­na Re­pu­bli­ka Ki­na je tra­di­ci­o­nal­no pri­ja­telj­ska dr­ža­va Sr­bi­ji i srp­skom na­ro­du. Alek­san­dar Vu­čić je zna­čaj­no do­pri­neo pro­du­blji­va­nju pri­ja­telj­stva iz­me­đu dve dr­ža­ve. Ki­na nam je spa­si­la „Že­le­za­ru Sme­de­re­vo” i RTB „Bor” i sa­mo ne­do­bro­na­mer­ni ko­ji vo­de kam­pa­nju pro­tiv Na­rod­ne Re­pu­bli­ke Ki­ne to ne­gi­ra­ju. Da­nas u Sr­bi­ji gra­de mno­ge ki­ne­ske kom­pa­ni­je i zna­čaj­no do­pri­no­se eko­nom­skom na­pret­ku na­še ze­mlje. Oba­ve­za nam je da po­dr­ži­mo Alek­san­dra Vu­či­ća u ja­ča­nju če­lič­nog pri­ja­telj­stva sa Ki­nom ko­je je ostva­rio kao pred­sed­nik re­pu­bli­ke.

S dru­ge stra­ne, sve­do­ci smo sva­ko­dnev­nih na­sr­ta­ja na Sr­bi­ju od stra­ne ra­znih pla­će­nič­kih pa­ri­ja i po­kre­ta. Oči­gled­no je da za­pad po­ku­ša­va da na­đe kan­di­da­ta ko­ji bi na na­red­nim iz­bo­ri­ma mo­gao da po­be­di Alek­san­dra Vu­či­ća, ili bar da do­đe do dru­gog iz­bor­nog kru­ga, što bi mo­glo do­ve­sti do to­ga da eko­lo­ška ma­fi­ja ot­me vlast i Sr­bi­ju od­ve­de u su­no­vrat.

Is­ku­stva sa vla­sti­ma od 2000. go­di­ne nas upo­zo­ra­va­ju da mo­ra­mo uči­ni­ti sve da se taj ološ ni­ka­da vi­še ne vra­ti na vlast. Mi se da­nas su­o­ča­va­mo sa pra­vom eko­lo­škom ma­fi­jom. Po­sto­ji tre­nut­no 947 ra­znih eko­lo­ških ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja, a vi­še od 400 ih se fi­nan­si­ra iz ino­stran­stva. Nji­hov plan je da se Alek­san­dar Vu­čić sru­ši s vla­sti i da do­đe do ha­o­sa iz ko­jeg bi pro­fi­ti­ra­li sa­mo pla­će­ni­ci i iz­daj­ni­ci.

Mi to ne sme­mo do­zvo­li­ti, ne sme­mo pod­le­ći pri­ča­ma da mi srp­ski ra­di­ka­li kao po­dr­ža­va­mo Alek­san­dra Vu­či­će iz ne­kih pri­zem­nih raz­lo­ga, ko­je po­ku­ša­va­ju da na­met­nu ne­pri­ja­te­lji Sr­bi­je, kao i oni ko­ji to mo­žda ni­su, ali ne­ma­ju po­li­tič­kog slu­ha za pro­ble­me ko­ji su se nad­vi­li nad Sr­bi­jom.

Na­ša po­dr­ška Alek­san­dru Vu­či­ću na pred­sed­nič­kim iz­bo­ri­ma u stva­ri je po­dr­ška oču­va­nju Sr­bi­je i za­šti­ti na­ci­o­nal­nih in­te­re­sa. Sve­sni smo svih nje­go­vih ma­na, po­go­to­vo ma­na nje­go­vih naj­bli­žih sa­rad­ni­ka, ali mo­ra­mo pre­ći pre­ko sve­ga za­rad nje­go­vih is­kre­nih za­la­ga­nja za na­ci­o­nal­ne in­te­re­se. Mi ni­ka­da ni­smo kri­li da su oni ko­ji su bi­li vlast pre Vu­či­ća i ovi ko­ji bi hte­li da mu pre­ot­mu vlast ne­u­po­re­di­vo lo­ši­je re­še­nje. I ka­da smo to go­vo­ri­li, pri­go­va­ra­li su nam da šti­ti­mo Vu­či­ća. Mi sa­mo šti­ti­mo srp­ske na­ci­o­nal­ne in­te­re­se i, kao i uvek ka­da je to bi­lo u in­te­re­su dr­ža­ve, po­ka­zu­je­mo po­li­tič­ku zre­lost i dr­ža­vo­tvor­nost.

Naj­bo­lje za Sr­bi­ju u ovim po­li­tič­kim okol­no­sti­ma je­ste da Alek­san­dar Vu­čić po­be­di na pred­sed­nič­kim iz­bo­ri­ma u pr­vom iz­bor­nom kru­gu i da se dr Vo­ji­slav Še­šelj sa po­sla­nič­kom gru­pom vra­ti u Na­rod­nu skup­šti­nu. To je naj­bo­lje za Sr­bi­ju i za par­la­men­tar­nu de­mo­kra­ti­ju. Spa­so­no­sno re­še­nje za Sr­bi­ju je da Alek­san­dar Vu­čić bu­de pred­sed­nik re­pu­bli­ke, a dr Vo­ji­slav Še­šelj pred­sed­nik Vla­de. To je do­bit­na kom­bi­na­ci­ja za na­sta­vak raz­vo­ja Sr­bi­je i oču­va­nje te­ri­to­ri­jal­nog in­te­gri­te­ta i su­ve­re­ni­te­ta na­še dr­ža­ve.

Srp­ska ra­di­kal­na stran­ka po­zi­va istin­ske pa­tri­ot­ske sna­ge da po­ti­snu lič­ne ani­mo­zi­te­te i da za­rad na­ci­o­nal­nih in­te­re­sa po­dr­že stav srp­skih ra­di­ka­la da bi­smo spre­či­li pre­u­zi­ma­nje vla­sti od stra­ne pla­će­nič­kih ne­pri­ja­telj­skih or­ga­ni­za­ci­ja i po­je­di­na­ca.

Predsednik Srpske radikalne stranke

 

Dr Vojislav Šešelj

Komentari

0 KOMENTARA

TVOJ KOMENTAR

VIDEO SNIMCI

TVITER

INSTAGRAM